PUURdansen   

  Dans en beweging

Privacy-verklaring

 

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Lies Schoetens, handel drijvend onder de benaming “PUURdansen” met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Wijnendale-Stationsstraat 36, BTW-register met nummer BE0761.305.488, IBAN BE25 6528 4074 7582, tel. +32 496 10 17 74, e-mail [email protected], http://www.puurdansen.be .

Tenzij anders vermeld, is Lies Schoetens verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.

Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Wij respecteren hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren


1. Persoonsgegevens

Wij verwerken gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij het vragen van informatie, maken van een afspraak, het versturen van een aanvraag, de inschrijving voor een workshop of training of de samenwerking die wij aangaan. Meer  bepaald kan het dan gaan om uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en informatie i.v.m. facturatiegegevens.

Tenslotte kunnen we informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamelijke diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over u ontvangen van social media platforms, bijvoorbeeld wanneer u op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op dezelfde manier als die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.


2. Verwerkingsdoeleinden

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het aanbieden van onze diensten, het beheer en de afhandeling van uw inschrijving of aanvraag ( traject- en aanvraagbeheer, facturatie,…) of in het kader van onze samenwerking. Daarnaast willen we de nodige beveiliging en veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen. Tenslotte zullen we de gegevens gebruiken om u te (kunnen) informeren en contacteren omtrent marketing en advertenties


3. Rechtsgronden van de verwerking

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardige belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om uw inschrijving of aanvraag te registreren, om u te informeren met nieuwsbrieven en weggevers, om onze diensten en de inhoud van onze trajecten te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren, om u op de hoogte te stellen van software-updates of voor administratieve, fraudeopsporings- of juridische doeleinden.

De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


4. Overmaken aan derden

De door u verstrekte gegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behoudens wat betreft externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals websitebeheer en-hosting, verstrekken van trainingen, verwerking van facturatiegegevens en e-mailcommunicatie. We delen uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om een inschrijving te voltooien of diensten te leveren die u hebt geautoriseerd, en alleen met agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in onze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw gegevens gedeeld met deze aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van “PUURdansen”.


5. Bewaarperiode

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt gedurende 24 maanden bewaard worden. Bepaalde gegevens zullen evenwel langer worden bewaard ( uiterlijk 5 jaar), opdat we, aan de wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn zullen we de gegevens onherroepelijk wissen.


6. Rechten en klachten van de gebruiker

Als betrokkene heeft u ten allen tijde recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens en kan u ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens te laren overdragen, de verwerking ervan te laten beperken of ze laten verwijderen.

We gebruiken geen gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze werden verwerkt (profilering).

Aangezien de verwerking van persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door ons te informeren per e-mail aan [email protected].

Indien u alsnog een vraag of klacht heeft, kan u steeds bij ons terecht via mail aan [email protected].

Een officiële klacht kan u indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijk Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected].


7. Contact

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacybeleid, kunt u terecht bij [email protected]  

 

Torhout, Juni 2018

 

©PUURdansen

Alle rechten voorbehouden